more...

ระบบการรายงาน

ระบบส่งเสริม 

ข้อมูลตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษาย...

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางไพรินทร์ ประเสริฐสังข์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลืออำนาจ นำคณะทำงานตรวจสอบพ...

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ได้มีการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโ...

ให้บริการเกษตรกรในการขึ้นทะเรียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา

ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗...

more...

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน

ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่

นางเทวา แผลงศร ม.8 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ...

ผ้าขิด

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิด หมู่ 6 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ...

ผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม นายสวน ทองวรณ์ 43 หมู่ 10 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ...

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก

นางสมศรี จันทวรรณ บ้านหนองนกหอ หมู่ 2 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ...

more...

more...